Zpracování osobních údajů

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (jak je definován níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost Dilibees, s.r.o. , Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají 

 1. osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání, a příjemců našich kariérních služeb jako je outplacement.
 2. Uživatelů Dilibees, s.r.o. a uvedených internetových stránek a aplikací (dále jen „stránky“), 
 3. Představitelů našich obchodních partnerů a klientů
 4. Osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám a 
 5. Osob, které nám doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost Dilibees, s.r.o. či pro jinou společnost ze skupiny Dilibees, s.r.o.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva. Naše opatření na ochranu soukromí se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit tak, aby odrážely místní praxi a zákonné požadavky.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu a faxu; při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání; nebo v souvislosti s  interakcemi s našimi obchodními partnery a klienty. Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo);
 • uživatelského jména a hesla, pokud se zaregistrujete na našich stránkách;
 • informací, které poskytnete o svých přátelích nebo jiných lidech, které byste chtěli, abychom kontaktovali. (Správce předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas); a
 • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkách.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, ucházíte se o nějakou pozici nebo si vytvoříte účet, abyste se ucházel(a) o nějakou pozici, můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • profesní historie a historie absolvovaného vzdělání;
 • jazykové dovednosti a jiné schopnosti související se zaměstnáním;
 • rodné číslo;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • informace o bankovním účtu;
 • občanství a status pracovního povolení;
 • informace týkající se daní;
 • informace poskytnuté od třetích osob jako reference;
 • informace obsažené ve Vašem životopise nebo CV;
 • informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů, a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání; a
 • informace týkající se Vašeho zaměstnání u naší společnosti anebo u našeho klienta,
 • a pokud je to právními předpisy dovoleno anebo přikázáno:
 • informace o Vašem zdravotním postižení a zdravotním stavu;
 • výsledky testů na drogy, informace o trestní bezúhonnosti a jiné prověrky spolehlivosti.

Kromě toho můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete o jiných osobách, např. informace týkající se kontaktů v případě naléhavé situace.

Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • zprostředkování zaměstnání;
 • vytvoření a spravování on-line účtů
 • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;
 • v souladu s oznámením správce údajů o souborech cookie a propagaci (které je zde začleněno odkazem), zasílání propagačních materiálů, upozornění ohledně dostupných pozic a jiných sdělení;
 • informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, anketách, konkurzech a průzkumu trhu a poskytování účasti v nich;
 • odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
 • provozování, hodnocení a zlepšování našeho podnikání (včetně rozvoje, vylepšování, analyzování a zlepšování našich služeb; řízení našich sdělení; provádění analýz údajů; a vedení účetnictví, provádění auditů a jiných interních funkcí);
 • ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;
 • vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a
 • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových norem, smluvních povinností a našich politik.

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:

 • Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro naše marketingové aktivity či kontinuální zprostředkovávání zaměstnání);
 • nezbytnost pro oprávněný zájem správce údajů, jak je podrobněji popsáno níže (např. zpřístupnění internetové stránky uživateli, aby mu byly poskytnuty nabízené služby).

Kromě výše uvedených činností, pokud si vytvoříte účet za účelem ucházení se o pozici, jak to umožňují místní právní předpisy, použijeme Vaše osobní údaje, jak jsou výše popsány, k následujícím účelům:

 • zajistit Vám pracovní příležitosti a práci;
 • poskytnout Vám služby v oblasti lidských zdrojů;
 • poskytovat Vám další služby, jako je výcvik, kariérní poradenství a služby při změně povolání;
 • posouzení, zda jste vhodný jako uchazeč o zaměstnání a vhodnost Vaší kvalifikace pro dané pozice; a
 • provádět analýzu údajů, jako např. (i) analýzu naší databáze uchazečů o zaměstnání; (ii) hodnocení individuální výkonnosti a způsobilosti, včetně vyhodnocení pracovních dovedností; (iii) zjištění nedostatků v dovednostech; (iv) využití informací k propojení jednotlivců s potenciálními příležitostmi, a (v) analýza trendů týkajících se náborových postupů.

Pokud tyto informace budeme chtít využít také jinými způsoby, zvlášť Vás o tom předem vyrozumíme.

Oprávněný zájem

Správce údajů může Vaše osobní údaje zpracovávat k určitému oprávněnému obchodnímu účelu, kterým může být:

 • zlepšení a personalizování našich služeb a sdělení ve prospěch našich klientů, uchazečů o zaměstnání;
 • zjištění podvodu a jeho zamezení;
 • zvýšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů;
 • lepší porozumění tomu, jak lidé vzájemně komunikují s našimi internetovými stránkami;
 • přímý marketing;
 • zasílání sdělení, o nichž se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá;
 • určení účinnost propagačních kampaní a reklamy;
 • výkon našich práv vůči Vám či našim klientům a obchodním partnerům;
 • splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům.

Pokaždé, když budeme zpracovávat údaje k těmto účelům, zajistíme, abychom zachovali vysokou úroveň Vašich práv a tato práva zohlednili. Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování a přejete-li si ji uplatnit, klikněte prosím zde. Mějte prosím na paměti, že pokud uplatníte své právo na námitku, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat a dodávat Vám naše služby ve váš prospěch.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.

Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Za účelem zajištění přiměřené bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme následující bezpečnostní opatření od ACTIVE24:

 • šifrování přenášených údajů;
 • přísné kontroly ověřování uživatele;
 • zesílenou síťovou infrastrukturu;
 • řešení v oblasti dohledu nad sítí;

Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme

V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány.

Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb;
 • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše;
 • existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným;

Osobní údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet (i) s našimi dceřinými a právně propojenými společnostmi; (ii) jste-li uchazeč o zaměstnání, s klienty, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti nebo zájem o umístění našich uchazečů o zaměstnání, případně s jinými osobami, se kterými spolupracujeme, jako jsou externí poradci a překladatelé, abychom pro Vás našli zaměstnání či Vám pomohli zajistit vstup na pracovní trh v České republice; a (iv) s právními a daňovými poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků.

Mimoto můžeme osobní údaje, které o Vás shromáždíme, zveřejnit (i) pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem; (ii) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění; a (iii) pokud budeme mít za to, že zveřejnění je nezbytné či vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním. Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které o vás máme, v případě, že budeme prodávat nebo převádět celé naše podnikání nebo jeho část nebo všechna naše aktiva či jejich část (včetně případu reorganizace, zániku či likvidace).

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, v níž jste osobní údaje původně poskytl(a). Jestliže budeme Vaše osobní údaje předávat do jiných zemí, budeme je chránit tak, jak je popsáno v těchto Informacích o zpracování osobních údajů, a takovéto přenosy osobních údajů budou v souladu s platnými právními předpisy.

Země, do kterých bychom mohli předávat Vaše osobní údaje, které o vás shromáždíme, se mohou nacházet:

 • v  Evropské unii
 • mimo Evropskou unii

Jestliže předáme osobní údaje z Evropské unie zemím nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, přenos proběhne na základě:

 1. rozhodnutí Evropské komise o tom, že v této zemi je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 2. jiných povolených právních důvodů v případě, že takové rozhodnutí neexistuje, a to buď na základě (a) právně závazného a vymahatelného nástroje mezi veřejnými orgány či institucemi; (b) závazných podnikových pravidel; či (c) standardních smluvních doložek o ochraně údajů (dříve zvaných „vzorová smluvní doložky“) přijatých Komisí, atp.

Vaše práva a možnosti jakožto subjektu údajů

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení, na našich internetových stránkách, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

Dilibees, s.r.o.

poštovní adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

GermanPolandCzechEnglishRussiaRomaniaHungary

Chcete začít s poptávkou práce nebo se přihlásit ke svému životopisu?