Polityka prywatności

Celem niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest jasne poinformowanie Cię, w jaki sposób Twoje dane osobowe zbierane przez administratora danych (zgodnie z definicją poniżej) są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w tym przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych zgodnie z warunkami określonymi tutaj.

Menedżer danych

Administratorem danych jest firma Dilibees, s.r.o, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praga 10

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy 

 1. osób, którym pomagamy znaleźć pracę oraz odbiorców naszych usług związanych z karierą, takich jak outplacement.
 2. Użytkownicy Dilibees, s.r.o. oraz wyżej wymienionych stron i aplikacji (zwanych dalej „stronami”), 
 3. Przedstawiciele naszych partnerów biznesowych i klientów
 4. Osoby, których dane osobowe wykorzystujemy w naszych działaniach marketingowych 
 5. Osoby, które zostały nam polecone przez osoby zainteresowane pośrednictwem w zatrudnieniu. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie dotyczy pracowników, którzy pracują bezpośrednio dla Dilibees, s.r.o. lub dla innej spółki z grupy Dilibees, s.r.o.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje również kategorie danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, sposób ich wykorzystywania, przetwarzania i ochrony, czas ich przechowywania, komu je udostępniamy, gdzie je przekazujemy oraz prawa, jakie przysługują Ci jako osobie fizycznej w związku z do tego, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię również, jak możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności i jak możesz skorzystać ze swoich praw. Nasze praktyki w zakresie prywatności mogą się różnić w zależności od kraju, w którym prowadzimy działalność, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych.

Dane osobowe, które zbieramy

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe na różne sposoby, na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych lub innych aplikacji internetowych; na naszych imprezach; telefonicznie i faksem; w kontaktach osobistych w związku z pośrednictwem w zatrudnieniu; lub w związku z interakcjami z naszymi partnerami biznesowymi i klientami. Możemy zbierać wybrane dane osobowe w zależności od charakteru relacji z Tobą, w szczególności (w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy prawa):

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu);
 • nazwa użytkownika i hasło, jeśli rejestrujesz się na naszej stronie;
 • informacje, które podajesz o swoich przyjaciołach lub innych osobach, z którymi chcesz się skontaktować. (Administrator zakłada, że osoby te wyraziły uprzednią zgodę na tę komunikację); I
 • inne informacje, które nam przekazujesz, np. w ankietach lub poprzez ikonę „Kontakt” na naszej stronie.

Jeśli szukasz pracy, ubiegasz się o stanowisko lub tworzysz konto w celu ubiegania się o stanowisko, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych (zgodnie z lokalnymi przepisami):

 • historia zawodowa i historia edukacji;
 • umiejętności językowe i inne zdolności związane z pracą;
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • Data urodzenia;
 • seks;
 • informacje o koncie bankowym;
 • status obywatelstwa i zezwolenia na pracę;
 • informacje związane z podatkami;
 • informacje dostarczone przez strony trzecie jako odniesienie;
 • informacje zawarte w Twoim CV lub CV;
 • informacje, które podajesz, dotyczące twoich zainteresowań zawodowych i inne informacje o twoich kwalifikacjach do zatrudnienia; I
 • informacje dotyczące Twojego zatrudnienia w naszej firmie lub u naszego klienta,
 • oraz jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo:
 • informacje o Twojej niepełnosprawności i stanie zdrowia;
 • wyniki testów narkotykowych, informacje z rejestrów karnych i inne kontrole przeszłości.

Ponadto możemy gromadzić informacje, które nam przekazujesz, dotyczące innych osób, takie jak dane kontaktowe w nagłych wypadkach.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe

Administrator wykorzystuje zebrane dane w następujących celach (w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy prawa):

 • pośrednictwo pracy;
 • tworzenie i zarządzanie kontami internetowymi
 • zarządzanie relacjami z naszymi klientami i partnerami biznesowymi;
 • zgodnie z zawiadomieniem administratora danych o plikach cookie i reklamie ( która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie ), wysyłanie materiałów promocyjnych, powiadomień o dostępnych stanowiskach i innych komunikatów;
 • informowanie i umożliwianie udziału w specjalnych wydarzeniach, programach, ofertach, ankietach, konkursach i badaniach rynku;
 • odpowiedzi na Twoje pytania i prośby;
 • prowadzenie, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie, ulepszanie, analizowanie i ulepszanie naszych usług; zarządzanie naszą komunikacją; przeprowadzanie analizy danych; oraz prowadzenie księgowości, przeprowadzanie audytów i innych funkcji wewnętrznych);
 • ochrona przed, wykrywanie i zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom;
 • obsługi reklamacji i obrony przed roszczeniami; I
 • w celu przestrzegania i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych, obowiązujących norm branżowych, zobowiązań umownych i naszych zasad.

Wszelkie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie odpowiednich podstaw prawnych, do których w szczególności należą:

 • Twoja zgoda lub wyraźna zgoda, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (np. przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu naszych działań marketingowych lub stałego zatrudnienia);
 • niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, opisanego szerzej poniżej (np. udostępnienie strony internetowej użytkownikowi w celu świadczenia mu oferowanych usług).

Oprócz powyższych działań, jeśli utworzysz konto w celu ubiegania się o stanowisko, zgodnie z lokalnymi przepisami, wykorzystamy Twoje dane osobowe w sposób opisany powyżej w następujących celach:

 • aby zapewnić Ci możliwości zatrudnienia i pracy;
 • w celu świadczenia usług związanych z zasobami ludzkimi;
 • aby świadczyć inne usługi, takie jak szkolenia, poradnictwo zawodowe i usługi zmiany kariery;
 • ocena, czy nadajesz się jako osoba ubiegająca się o pracę oraz przydatność Twoich kwalifikacji na dane stanowisko; I
 • przeprowadzać analizę danych, na przykład (i) analizować naszą bazę danych kandydatów do pracy; (ii) ocena indywidualnych wyników i kompetencji, w tym ocena umiejętności zawodowych; (iii) identyfikacja braków w umiejętnościach; (iv) wykorzystywanie informacji w celu łączenia osób z potencjalnymi możliwościami oraz (v) analizowanie trendów związanych z praktykami rekrutacyjnymi.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać te informacje również w inny sposób, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Uzasadniony interes

Administrator danych może przetwarzać Twoje dane osobowe w określonym prawnie uzasadnionym celu biznesowym, którym może być:

 • ulepszanie i personalizowanie naszych usług i komunikacji z korzyścią dla naszych klientów, osób poszukujących pracy;
 • wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
 • zwiększenie bezpieczeństwa naszej sieci i naszych systemów informatycznych;
 • lepsze zrozumienie, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z naszymi stronami internetowymi;
 • Marketing bezpośredni;
 • wysyłanie wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • określania skuteczności akcji promocyjnych i reklamowych;
 • wykonywania naszych praw wobec Ciebie lub naszych klientów i partnerów biznesowych;
 • wypełnienia zobowiązań umownych wobec naszych klientów lub partnerów biznesowych.

Ilekroć będziemy przetwarzać dane w tych celach, zapewnimy wysoki poziom Twoich praw i uwzględnimy te prawa. Masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu i jeśli chcesz to zrobić, kliknij tutaj. Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, może to wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia i dostarczania Ci naszych usług na Twoją korzyść.

Jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy zebrane dane osobowe w celach określonych w niniejszej informacji i przez czas niezbędny do celów, dla których je zgromadziliśmy. Różne przepisy mogą również nakładać obowiązki, które mogą wymagać od nas przechowywania różnych danych przez różne okresy czasu.

Dysponujemy środkami administracyjnymi, technicznymi i fizycznymi w celu ochrony danych osobowych, które przekazujesz, przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i poufności danych osobowych stosujemy następujące środki bezpieczeństwa od ACTIVE24:

 • szyfrowanie przesyłanych danych;
 • ścisłe kontrole uwierzytelniania użytkowników;
 • wzmocniona infrastruktura sieciowa;
 • rozwiązania do nadzoru sieciowego;

Jak długo przechowujemy dane osobowe, które zbieramy

W naszych systemach przechowujemy zebrane dane osobowe w taki sposób, aby umożliwić Twoją identyfikację nie dłużej, niż jest to niezbędne ze względu na cel, w jakim Twoje dane osobowe zostały zebrane lub w jakim dane te są przetwarzane.

Ten konkretny czas ustalamy ze względu na:

 • niezbędność przechowywania zgromadzonych danych osobowych w celu oferowania i świadczenia żądanych przez Ciebie usług;
 • ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora danych opisanego powyżej;
 • istnienie określonych zobowiązań prawnych lub umownych, które powodują, że przetwarzanie i związane z nim przechowywanie są niezbędne przez określony czas;

Dane osobowe, które udostępniamy

Nie ujawniamy danych osobowych, które zbieramy na Twój temat, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub w odrębnych zawiadomieniach przekazywanych w związku z określonymi działaniami. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji. Nie udzielamy tym partnerom biznesowym pozwolenia na wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług na naszą korzyść lub do spełnienia wymogów prawnych. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe (i) naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym; (ii) jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, z klientami, którzy mogą mieć dostępne oferty pracy lub być zainteresowanymi umieszczeniem naszych osób poszukujących pracy, lub z innymi osobami, z którymi współpracujemy, takim jak zewnętrzni konsultanci i tłumacze, aby znaleźć Ci pracę lub pomóc w zabezpieczeniu wejścia na rynek pracy w Czechach; oraz (iv) doradcom prawnym i podatkowym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy na Twój temat (i) jeśli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny; (ii) organom ścigania lub innym organom rządowym na podstawie zgodnego z prawem żądania ujawnienia; oraz (iii) jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia o oszustwo lub nielegalną działalność lub rzeczywistego oszukańczego lub nielegalnego postępowania. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub całości lub części naszych aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Możemy przekazywać dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, do krajów innych niż kraj, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jak kraj, w którym pierwotnie przekazałeś dane osobowe. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe do innych krajów, będziemy je chronić zgodnie z opisem w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, a takie przekazywanie danych osobowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Kraje, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, mogą znajdować się w:

 • w Unii Europejskiej
 • poza Unią Europejską

Jeżeli przekazujemy dane osobowe z Unii Europejskiej do krajów lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej, przekazanie odbywać się będzie na podstawie:

 1. decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że w tym państwie zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 2. inne dopuszczalne podstawy prawne w przypadku braku takiej decyzji, oparte na (a) prawnie wiążącym i egzekwowalnym instrumencie między organami lub instytucjami publicznymi; (b) wiążące reguły korporacyjne; lub c) standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych (wcześniej zwane „wzorcowymi klauzulami umownymi”) przyjęte przez Komisję itp.

Twoje prawa i opcje jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, możesz skorzystać z następujących szczególnych praw zgodnie z art. 15-22 RODO:

 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, w celu sprawdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych przechowywanych na Twój temat w celu ochrony dokładności tych informacji i dostosowania ich do przetwarzania.
 • Prawo do usunięcia danych: Masz prawo zażądać od administratora usunięcia Twoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zażądać przeniesienia danych; oznacza to, że możesz otrzymać pierwotnie przekazane dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie lub możesz zażądać przeniesienia danych do innego administratora danych.
 • Prawo sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z szeregu przyczyn wymienionych w RODO, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 • Prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach: Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli te procedury profilowania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie na Ciebie wpływają podobny sposób.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

W każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, o której mowa w art. 7 RODO, możesz ją wycofać w dowolnym momencie.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z sekcją Jak się z nami skontaktować poniżej.

Aktualizacja naszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności (wraz z wszelkimi poprawkami) może być okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących prywatności i aktualizacji prawnych. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach, publikując widoczne powiadomienie na naszej stronie internetowej, które będzie zawierać datę ostatniej aktualizacji.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skorzystać z następujących kontaktów:

Dilibees, s.r.o

adres pocztowy: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praga 10

GermanPolandCzechEnglishRussiaRomaniaHungary

Möchten Sie eine Stellensuche starten oder sich für Ihren Lebenslauf bewerben?